دشتستان

1 2

23 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث پایگاه بهداشتی ولیعصر واقع در شهرستان دشتستان

 

8 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت شهری کلمه واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

 

8 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت شهری امیرالمومنین (ع) واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

 

4 خرداد 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث خانه بهداشت درنگ واقع در شهرستان دشتستان -نوبت دوم

 

31 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه پایگاه بهداشت بهرام آباد واقع در شهرستان دشتستان

 

24 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت درنگ و قراول خانه واقع در شهرستان دشتستان

 

12 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت میاندشت، محمدجمالی، عطیبه، سرکره واقع در شهرستان دشتستان

 

7 آبان 1399
مناقصه پروژه توسعه مرکز درمانی آبپخش در شهرسـتان دشتستان

 

21 مهر 1399
آگهی مناقصه پروژه توسعه مرکز درمانی آبپخش در شهرسـتان دشتستان

 

27 خرداد 1396
آگهی مناقصه پروژه بهداشت جواد الائمه واقع در شهرستان دشتستان

 
1 2
< >